Utleie i borettslag

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger


Utleie av bolig i borettslag


(avskrift fra USBLnytt juni 2015)

Skrevet av advokat Henning Grønnern, advokatkontoret i Usbl


Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagandel selv plikter å bo i boligen. Som hovedregel kan boligen derfor ikke leies eller lånes ut - men som kjent er ingen regel uten unntak.I borettslagsloven er utleie og utlån kalt bruksoverlating. Bestemmelsene om dette finnes i borettslagsloven kapittel 5 II. Når overlating av bruken til andre er tillatt, fremgår av §§ 5-3 til 5-7.


Samtykke fra styret.

Å overlate bruken av boligen til andre krever styrets samtykke. Har andelseieren etter borettslagsloven rett til å overlate bruken til andre, kan styret bare nekte der forhold ved den personen som bruken skal overlates til, gir saklig grunn til det. Styret må svare på skriftlig søknad innen en måned, hvis ikke er samtykke å anse som gitt.


Delvis utleie.

Dersom andeseieren selv bor i boligen, kan han/hun overlate deler av bruken til andre uten samtykke fra styret. Dette gjelder både ved opptak av husstandsmedlemmer og ved utleie av rom i boligen - og det er ikke noe krav om at andelseieren skal ha den dominerende delen av bruken.


Bruksoverlating til nærstående/barn.

Dette er en viktig utvidelse av retten til å overlate bruken til andre, sammenlignet med tidligere. Etter gjeldende lov er det nemlig tillatt å overlate bruken til ektefelle, nære slektninger av ektefelle, uten tidsbegrening. Foreldre som ønker å kjøpe leilighet til sine barn, kan derfor trygt kjøpe en borettslagsbolig.Skjema for å søke bruksoverlating finner du her...


Vi anbefaler å benytte husleiekontrakten som er utarbeidet av Forbrukerrådet.

Foto: Anita Amalie Foss

Bruksoverlating i inntil 3 år.

Dersom andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan han/hun overlate bruken til andre i inntil tre år. Det gjelder også dersom leiligheten har vært bebodd av andelseiers ektefelle, eller egne eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret kan bare nekte dersom forhold ved den personen som bruken skal overlates til gir saklig grunn til det.


Bruksoverlating ved særlige grunner.

Andelseiere kan også overlate bruken til andre dersom andelseier skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Styret kan bare nekte dersom forhold ved den personen som bruken skal overlates til gir saklig grunn til det. Det er imidlertid avgjørende i disse tilfellene at andelseier har tenkt å komme tilbake. Blir det underveis klart at fraværet vil være varig, må bruksoverlatingen avvikles.


Andelseiers ansvar.

Selv om andelseier overlater bruken til andre, er han/hun fortsatt ansvarlig for at forpliktelsene overfor laget ikke misligholdes, jf. brl. § 5-8. Andelseieren svarer fortsatt for betaling av felleskostnader og for oppfylling av vedlikholdsplikten. Utgangspunktet er at andelseieren også svarer for etterleving av husordensreglene. Andeleiers erstatningsansvar for skader på eiendommen og andre boliger er imidlertid noe mer uklart, og vil derfor måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.Rjukan og Tinn boligbyggelag beregner seg et gebyr tilsvarende ett rettsgebyr + mva for behandling av søknad om bruksoverlating.